Алгоритм дій у разі виявлення нещасного випадку

 

І. Алгоритм дій посадових осіб у разі нещасного випадку під час освітнього процесу

1. Про кожний нещасний випадок, що трапився із здобувачами освіти потерпілий або свідок нещасного випадку повинен повідомити учителя, вихователя, викладача, іншого працівника, що був присутній під час проведення заходів освітнього процесу в закладі освіти чи за його межами, який зобов'язаний:
терміново організувати надання домедичної допомоги потерпілому та викликати бригаду швидкої медичної допомоги, у разі потреби за відсутності в населеному пункті станцій швидкої медичної допомоги - його транспортування до найближчого закладу охорони здоров'я;
зберегти обстановку на місці в тому стані, у якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю тих, хто там перебуває, і не призведе до ще тяжчих наслідків);
негайно повідомити про те, що сталося, керівника закладу освіти та особу, яка є відповідальною за охорону праці, безпеку життєдіяльності в закладі освіти.
Якщо нещасний випадок трапився під час походів, екскурсій або інших заходів поза територією району або міста, де розташовано заклад освіти, особа, відповідальна за проведення заходу, негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події.
2. Керівник закладу освіти, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний негайно:
вжити заходів щодо усунення причин, що викликали нещасний випадок;
повідомити батьків, інших законних представників потерпілого;
направити письмовий запит до закладу охорони здоров'я для отримання довідки;
протягом доби утворити наказом комісію із розслідування нещасного випадку у складі не менше ніж три особи та організувати розслідування нещасного випадку.
Якщо заклад охорони здоров'я відмовляє в наданні довідки, строк проведення розслідування може бути продовжено на час, потрібний для отримання та опрацювання довідки.
Під час розслідування потрібно брати до уваги довідку, яку надають батьки, інші законні представники потерпілого, у тому числі після завершення лікування.
Про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти через отруєння, нанесення тілесних ушкоджень унаслідок протиправних дій, інших правопорушень під час освітнього процесу, керівник закладу освіти також повідомляє органи поліції та заклад громадського здоров'я відповідної території.
3. Комісія із розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом п'яти робочих днів із дати її утворення провести розслідування нещасного випадку. У разі потреби проведення експертиз, лабораторних досліджень, випробувань, надання інших документів для встановлення обставин та причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено, але не більше ніж на один місяць. Рішення про таке продовження приймає комісія із розслідування нещасного випадку. Керівник закладу освіти, який призначив розслідування, видає наказ про продовження строку розслідування.
4. Під час розслідування нещасного випадку комісія із розслідування нещасного випадку повинна:
з'ясувати обставини та причини нещасного випадку;
отримати пояснення від потерпілого (за можливості);
виявити й опитати свідків та осіб, які допустили порушення нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
визначити, чи пов'язаний нещасний випадок з освітнім процесом;
розробити заходи щодо попередження подібних нещасних випадків;
скласти акт розслідування нещасного випадку (додаток 1);
скласти акт про нещасний випадок, що стався із здобувачем освіти (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом закладу освіти), за формою Н-Н (далі - акт Н-Н) (додаток 2), якщо нещасний випадок пов'язаний з освітнім процесом, у п'яти примірниках, які затверджує керівник закладу освіти.
До акта Н-Н додають пояснення свідків, потерпілого та інші документи щодо обставин нещасного випадку, наявності шкідливих і небезпечних чинників та довідку.
5. Керівник закладу освіти забезпечує правильне і своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, складання акта розслідування нещасного випадку та акта Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку.
6. Керівник закладу освіти протягом одного робочого дня після одержання актів і матеріалів, підготовлених комісією із розслідування нещасного випадку за підсумками її роботи, повинен розглянути і затвердити акт розслідування нещасного випадку та акт Н-Н (у разі складання).
Примірники затвердженого акта Н-Н протягом трьох робочих днів керівник закладу освіти надає або надсилає поштою з повідомленням:
потерпілому, батькам, іншим законним представникам потерпілого;
керівнику структурного підрозділу закладу освіти, де стався нещасний випадок;
начальнику служби охорони праці закладу освіти або особі, на яку покладено ці обов'язки (відповідальному);
засновнику (засновникам) приватного закладу освіти, органу управління освітою, іншим державним органам, до сфери управління яких належить заклад освіти;
первинній профспілковій організації відповідної профспілки або уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці (у разі, якщо немає профспілки в закладі освіти).
7. Усі нещасні випадки, оформлені актами Н-Н, беруться на облік і реєструються:
1) закладом освіти в журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти (додаток 4);
2) органом управління освітою в журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти у закладах освіти, що належать до сфери управління (додаток 5).
Один примірник матеріалів розслідування таких нещасних випадків зберігається в архіві закладу освіти протягом 60 років.

ІІ. Алгоритм дії посадових осіб у разі нещасного випадку у позаурочний час.

1. Класним керівникам постійно тримати на контролі питання відвідування учнями навчальних занять та у разі відсутності з’ясувати причину. Якщо учень відсутній у зв’язку з травмуванням, треба взяти у батьків довідку з лікувальної установи, куди звертались батьки, або направити від закладу запит до тієї лікувальної установи, куди звертались батьки.
2. Повідомити управління освіти районної у м. Харкові ради про нещасні випадки невиробничого характеру за встановленою формою (Додаток 5) після отримання письмового повідомлення від лікувально-профілактичних закладів, до яких звернулися або були доставлені потерпілі (травми, отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою, отруєння, самогубства, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, травми, отримані внаслідок стихійного лиха, контакту з тваринами тощо).(Упродовж доби)
3. Провести відповідну роботу, щодо запобігання повторення випадків травмування (додаткові бесіди з учнями з записом до щоденників та журналів).(Упродовж доби)
4. Тримати на контролі питання щодо стану здоров’я дитини та надання необхідної допомоги.(Керівнику закладу та класному керівнику)
5. Після того, як дитина одужала та приступила до занять, надати до управління освіти району та до управління освіти Харківської міської ради „Повідомлення про наслідки нещасного випадку” відповідно до довідки лікувальної установи. ( Додаток 4)( Протягом двох діб після одужання дитини)
6. До журналу реєстрації нещасних випадків внести інформацію про діагноз лікувальної установи та кількість днів невідвідування занять учнем.( Після одужання дитини)

Немає коментарів:

Дописати коментар