Структура та органи управління закладу


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЇ

1.  Управління комунальним закладом здійснює Засновник, Орган управління-відділ освіти сім’ї, молоді та спорту Чудейської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області.


2.  Безпосереднє керівництво Гімназії здійснює його директор. 

Посаду директора гімназії може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.


3. Директор гімназії призначається та звільняється з посади Засновником за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) шляхом укладення трудового договору (контракту).


4.  Призначення та звільнення заступників директора, педагогічних працівників,обслуговуючого персоналу гімназії здійснюється директором гімназії.


5. Засновник гімназії

5.1.Права та обов’язки засновника (засновників) гімназії визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства. Засновник гімназії або уповноважений ним орган (посадова особа):

- затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

- затверджує положення про конкурс на посаду керівника Гімназії та склад конкурсної комісії;

- приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника Гімназії;

- затверджує за поданням стратегію розвитку Гімназії;

- фінансує виконання Стратегії розвитку Гімназії, у тому числі здійснення інноваційної діяльності закладом освіти;

- утворює та ліквідує структурні підрозділи у гімназії;

- здійснює контроль за використанням Гімназією публічних коштів;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

- затверджує кошторис гімназії, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

- реалізує інші права, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

5.2.  Засновник гімназії зобов’язаний забезпечити:

- утримання та розвиток заснованого ним закладу освіти, його матеріально - технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

- дотримання принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень закладів загальної середньої освіти;

- можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти;

- оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

- забезпечити відповідно до законодавства створення в гімназії безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу.


6. Директор гімназії

– Здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.

– Діє від імені гімназії без довіреності та представляє гімназію у відносинах з іншими особами;

– Організовує освітній процес;

– Підписує документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності гімназії;

– Приймає рішення щодо діяльності гімназії в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном гімназії та його коштами;

– Призначає на посаду, переводить на іншу посаду та звільняє з посад працівників гімназії, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

– Визначає режим роботи гімназії;

– Ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

– Видає відповідно до своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

– Укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

– Звертається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

– Забезпечує створення у гімназії безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

 з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в гімназії;

 розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

 забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого - педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

 повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в гімназії;

– Приймає рішення з інших питань діяльності гімназії.

6.1. Керівник гімназії зобов’язаний:

– Виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками гімназії, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

– Планувати та організовувати діяльність гімназії;

– Розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

– Надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– Організовувати фінансово-господарську діяльність гімназії в межах затвердженого кошторису;

– Забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Гімназії;

– Затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;

– Затверджувати посадові інструкції працівників Гімназії;

– Організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

– Затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Гімназії відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

– Створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

– Затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Гімназії, забезпечити її створення та функціонування;

– Забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

– Контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

– Забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами базової загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

– Створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

– Сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

– Створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю гімназії;

– Сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в гімназії;

– Формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників гімназії;

– Створювати в Гімназії безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

– Організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

– Забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Гімназії, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України"Про освіту", "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

– Здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

– Організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

– Звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Гімназії;

– Виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Гімназії, колективним договором, строковим трудовим договором.

– Керівник гімназії зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

– Керівник гімназії має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України "Про освіту", та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами гімназії і строковим трудовим договором.


7.  У Гімназії створюється постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор гімназії. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

7.1 Педагогічна рада:

– Планує режим роботи гімназії;

– Схвалює стратегію розвитку гімназії та річний план роботи; освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання; правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти; 

– Приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

– Приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу; 

– Розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– Приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою; щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– Може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу освіти;

– Удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, розподілу варіативної складової робочого навчального плану;

– Розв’язує проблеми освітнього процесу, притягнення до дисциплінарної відповідальності здобувачів освіти, педагогів за невиконанням ними своїх обов"язків тощо;

– Участі в інноваційній та експериментальній діяльності гімназії, співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами;

– Морального та матеріального заохочення здобувачів освіти і працівників гімназії, інше.

– Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

– Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом директора гімназії.


8.  При Гімназії може створюватися Рада Гімназії.

Метою діяльності Ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем освіти, організація підтримки розвитку Гімназії.


9. У Гімназії можуть створюватись дитячі та педагогічні громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Збори здобувачів освіти гімназії – колективний орган дитячого самоврядування. Основною структурною ланкою гімназії є клас – колектив здобувачів освіти, що формується з метою виконання завдань закладу на основі вікових або психофізичних особливостей рівня розвитку дітей.

9.1. Збори класу:

– Обирають органи дитячого самоврядування класу;

– Висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування та зборах здобувачів освіти гімназії;

– Обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля колективу здобувачів освіти.

9.2. Збори здобувачів освіти гімназії:

– Обирають Раду здобувачів освіти, її голову (президента Гімназії) та його заступників (далі – Рада);

– Заслуховують звіт президента про роботу Ради;

– Здійснюють контроль за діяльністю президента Ради Гімназії та голів відповідних органів дитячого самоврядування, кожного семестру заслуховують їх звіти;

– Збори здобувачів освіти гімназії збираються при потребі, але не менше двох разів на рік з ініціативи не менше третини від загальної кількості учасників, є правомочними, якщо на них присутні більше половини учасників, питання ухвалюються простою більшістю голосів.

– Збори здобувачів освіти гімназії складаються з 3 представників від кожного класу ІІ ступеня.

9.3 Президент Ради гімназії:

– Організовує роботу Ради гімназії;

– Очолює всі напрямки діяльності дитячого самоврядування гімназії, координує та контролює їх роботу, проводить збори Ради гімназії, представляє самоврядування у раді гімназії та, при необхідності, на педраді;

– Вносить пропозиції щодо удосконалення роботи всіх напрямків роботи Ради;


10. Батьківські збори гімназії (класу) – колективний орган батьківського самоврядування.

10.1. Батьківські збори гімназії (класу):

– Обирають органи батьківського самоврядування;

– Обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування гімназії, ради гімназії;

– Вносять на розгляд ради гімназії, педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації освітнього процесу та позакласної роботи в класі та гімназії.

– Запрошують вчителів, представників державних органів управління, адміністрації гімназії для обговорення стану і перспектив роботи класу та гімназії, а також роз"яснення з окремих питань освітнього процесу;

– Голови класних батьківських комітетів створюють батьківський комітет гімназії.


11. Вищим органом громадського самоврядування гімназії є загальні збори колективу.

Учасники загальних зборів обираються від таких трьох категорій:

– працівників гімназії – зборами трудового колективу;

– учнів гімназії другого ступеня – класними зборами;

– батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.

11.1. Загальні збори:

– обирають раду гімназії;

– заслуховують звіт директора і голови ради гімназії;

– затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають найважливіші аспекти діяльності гімназії;


12. У період між загальними зборами діє рада Гімназії.

Метою діяльності ради гімназії є:

– Сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

– ОБ"єднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку гімназії та удосконалення освітнього процесу;

– Формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління гімназії; 

– Розширення колегіальних форм управління гімназією;

– Підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов"язаних з організацією освітнього процесу

12.1.Основними завданнями ради гімназії є:

– Підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім"єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– Визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

– Формування навичок здорового способу життя;

– Створення належного психологічного мікроклімату в гімназії;

– Сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття ними соціального досвіду;

– Підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– Підтримка міжнародної діяльності гімназії;

– Створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання гімназистів;

– Сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;

– Стимулювання морального та матеріального заохочення гімназистів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– Зміцнення партнерських зв'язків між родинами здобувачів освіти та гімназія з метою забезпечення єдності освітнього процесу, розвитку гімназії.

12.2 До ради гімназії обираються пропорційно представники від педагогічного колективу – 7, здобувачів освіти II ступеня навчання – 5, батьків і громадськості – 5. Представництво в раді та загальна її чисельність – 15 визначаються загальними зборами гімназії. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину. Термін роботи ради – 2-3 роки.

12.3. Рада гімназії діє на засадах:

– Пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– Дотримання вимог законодавства України;

– Колегіальності ухвалення рішень;

– Добровільності і рівноправності членства;

– Гласності.

12.4. Рада Гімназії працює за планом. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

– Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора гімназії, Засновника, Органу управління, а також членів ради.

– Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

– У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

– Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, здобувачів освіти, батьків, або осіб, які їх замінюють, громадськості.

– У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

– До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії.

– Очолює раду гімназії голова, який обирається із складу ради. Головою ради гімназії може бути член педагогічної ради.

– Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

– Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою гімназії. 

– Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов"язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

12.5. Рада Гімназії:

– Організовує виконання рішень загальних зборів;

– Вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, допрофільного навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 

– Спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Гімназії та здійснює контроль за його виконанням;

– Сприяє формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність, в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– Разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби здобувачів освіти, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

– Заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

– Може брати участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогічним працівникам;

– Виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи із здобувачами освіти;

– Виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– Вносить на розгляд педагогічної ради та Органу управління пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

– Сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно- масових заходів з учнями;

– Сприяє педагогічній освіті батьків;

– Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– Підтримує міжнародні проекти гімназії;

– Може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи;

склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою гімназії.

Немає коментарів:

Дописати коментар