План виховної роботи на 2022-2023 н.р.

 План виховної роботи по Чудейській гімназії на 2021-2022 н.р.
Чудейська гімназія Чудейської сільської ради

  

                                                                                                        Затверджено:

                                                                                                Директор гімназії:

                                                                            _______________Чепега Н.В

 

 

План

  виховної роботи

       на 2022 – 2023 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

В Україні, як і в інших країнах світу склалася система виховання, в якій втілилася самобутність народу. Нині під впливом національно -виховних традицій народу поступово відроджується національна система виховання, функціонування якої відповідає таким реаліям сьогодення, як перехід України на ринкову економіку, відродження в усіх сферах життя українського суспільства і процес розбудови незалежної держави.

         Відповідно до розпорядження №_______, від  серпня 202 _року «Про організацію виховної роботи в освітніх закладах Чудейської ОТГ в 2022/2023 навчальному році» плануємо здійснення виховної роботи в нашій гімназії відповідно до чинних нормативно-правових актів та з урахуванням рівня епідемічної небезпеки. Всі заплановані заходи адаптуємо і виконуємо, у разі необхідності, в дистанційній формі. На І півріччя забороняється планування та проведення масових заходів задля безпеки та уникнення поширенню вірусних захворювань викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19. План виховної роботи розроблений відповідно до інформаційних матеріалів Міністерства освіти і науки  України про деякі питання організації виховного процесу у 2022/2023 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичокта про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти, попередження і протидії булінгу (цькуванню), орієнтовного плану орієнтовного переліку місячників, декад, тижнів в організації виховної роботи в закладі освіти.

          Концепція громадянського виховання, Концепція національного виховання, закон України „Про загальну середню освіту", Національна доктрина освіти у двадцять першому столітті головною метою виховання на сучасному етапі бачить передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду, і на цій основі формування особистіcних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо -естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток здібностей і талантів.

 

         

АНАЛІЗ

виховної роботи за 2021-2022 н.р.

       Виховна діяльність гімназії здійснювалась згідно річного плану роботи, виховного плану дитячої організації «Веселка»; плану роботи педагога-організатора, плану ради учнівського самоврядування, виховного плану класних керівників.

           Всі проведені заходи були спрямовані на реалізацію основної мети навчального закладу: забезпечення учнів якісною загальною освітою та набуттю естетичного досвіду і ціннісних компетентностей у процесі активної мистецької діяльності.

Протягом навчального року 2021-2022 всі заходи були заплановані та проведені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2021№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях («зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний»).

Класоводи та класні керівники працювали за циклограмою: 

Щоденно:

З’ясовувати причини відсутності на заняттях  учнів, фіксація пропусків у класному журналі, здача звітів по відсутності учнів;

Бесіди з учнями, що запізнилися;

Організація чергування в класі;

Індивідуальна робота з учнями;

Контроль зовнішнього вигляду учнів;

Організація харчування учнів пільгових категорій.

Щотижня:

Проведення годин спілкування з учнями;

Перевірка щоденників;

Робота з активом класу, організація роботи учнівського самоврядування;

Контроль за виконанням доручень;

Організація прибирання  закріплених класного приміщення та території пришкільної ділянки;

Робота з батьками;

Робота з вчителями-предметникам,  які працюють в класі;

Зустріч з шкільним лікарем (медсестрою) з питань довідок про стан здоров’я.

Щомісяця:

     Проведення бесід з охорони життєдіяльності;

Організація чергування класу по школі;

Відвідування уроків вчителів-предметників у своєму класі;

Консультації шкільного психолога;

Контроль за станом підручників;

Щосеместрово:

Оформлення класного журналу за підсумками семестру;

Складання  звіту виховної роботи та здача педагогу-організатору або заступнику з ВР;

 Робота з підручниками (вересень-травень);

Заповнення табелів успішності та роздання їх учням;

Складання плану виховної роботи;

Проведення відкритого виховного заходу, написання  його сценарію;

Написання характеристик, актів обстеження (за необхідністю);

Складання та оновлення соціального паспорту класу.

Двічі на семестр:

Здача звіту по відвідуванню учнів навчальних занять;

Складання плану роботи на канікули;

Аналіз виконання плану роботи, корекція виховної роботи;

Проведення батьківських зборів. Один раз на рік:

     Статистичні відомості про клас (до 5 вересня);

Оформлення особових справ учнів.

        Основною метою виховної роботи є виховання особистості учня, набуття ними соціального досвіду, успадкування духовних  надбань свого народу, формування в нього  наукового світогляду, розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, екологічної культури, прищеплення комплексу загальнолюдських, патріотичних, наукових і професійних норм, правил, цінностей та ідеалів поведінки.

       Очікуваний результат – формування цілісної особистості, яка має активну, творчу і соціальну позицію, високі моральні якості, які постійно вдосконалює, уміє керувати своїм здоров’ям, прагне до знань і має певний життєвий досвід, тобто готова до суспільного  життя.

        

 

Вся інформація про проведенні заходи була розміщена на сайті нашої школи ( https://chudey3.blogspot.com ).

 

    Всі класні керівники дотримувались плану виховної роботи в своєму класі, систематично проводили години спілкування, бесіди та інструктажі. Проведені бесіди та інструктажі зафіксовані у відповідних журналах. Учні з усіх класів брали участь у загальношкільних заходах які були заплановані на 2021-2022 н. р.. Також у 1 класі було проведено виховний захід «Прощавай, букварику». У всіх класах було заплановано та проведено в 2021-2022 н. р. по чотири батьківських зборів, на початку семестру та наприкінці.

       Виховний план гімназії за рік було виконано.

 

 

Завдання на 2022-2023 навчальний рік

1.Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.

2. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.

3. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.

4. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху

5. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

6. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

7. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

8. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

9. Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

10. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.

11. Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

12. Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

13. Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

14. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

 

 

 

 

 

Організаційна робота

Заходи

  Термін виконання

Відповідальні

Класи

Організувати самоврядування в класах та по Чудейській гімназії. 

до 14.09

Кл.кер.

1-8

Сформувати склад ради по профілактиці правопорушень, наркопосту та організувати їх роботу.

до 7.09

Кл.кер.

8

Організувати чергування учнів погімназії.

до 01.09

Пед.орг.

6-8

Зібрати інформацію про зайнятість учнів у позаурочний час.

до 12.09

Практ.псих,. кл.кер., класов.

5-8

Розподілити трудові зони між класами. Акція "Я господар школи".

до 5.09

ЗДНВР

1-8

Оформити класні куточки по класах.

до 12.09

Кл.кер.,класов.

1-8

Провести громадський огляд умов життя та виховання учнів. Заповнити банк даних дітей пільгових категорій. 

до 12.09

Кл.кер.,класов

 

1-8

Організувати роботу МО класних керівників та класоводів.

протягом року

ЗДНВР

 

3’ясувати контингент учнів шкільного віку в мікрорайоні школи з метою виявлення учнів не охоплених навчанням.

до 01.09

Кл.кер.,класов.

 

Спланувати й організувати  роботу родинного всеобучу "Батьківська компетентність".

протягом року

ЗДНВР

 

Виявити дітей з девіантною поведінкою, поставити їх на внутрішкільний облік.

до 12.09

Практ.псих.

1-8

 Відновити та доповнити списки учнів, що потребують особливого контролю протягом року: дітей сиріт, напівсиріт, дітей під опікою, дітей з багатодітних сімей, чорнобильців, дітей, батьки яких є учасниками АТО.

до 12.09

Практ.псих.

1-8

Скоординувати плани шкільної роботи з представниками  поліції у справах неповнолітніх.

вересень

ЗДНВР

 

Оформлення інформаційного стенду "На  допомогу класному керівнику"

до 07.09

Пед.орг.

 

Організація роботи гуртків і факультативів:

  • Фольклорний гурток «Чобенашул»
  • Художньо-естетичний гурток «Чарівний пензлик»
  • Факультатив «Біблійна історія та християнська етика»

до 07.09

ЗДНВР

5-8

Допомога органам  учнівського самоврядування у розв’язанні організаційних питань, плануванні роботи.

Протягом року

Пед.орг.

 

Розробити структуру навчання учнівського активу, органів самоврядування.

до 07.09

Пед.орг.

 

Провести річний конкурс-огляд «Живи, книго!»

Протягом року

 Бібліотекар, пед.орг.

 

Провести конкурс " Учень року".

березень

ЗДНВР, пед.орг.

8

Провести предметні тижні в рамках предметних декад  з:

основ здоров"я, біології, географії, хімії, правознавства, історії, математики, рум.мови та літ-ри, української мови та літератури, фізики, іноземної мови .

 

Протягом року

МО

 

Підтримувати в належному стані куточок державної символіки України

протягом року

Пед.орг.

 

Поглиблювати вивчення історії українського державотворення, символів і атрибутів Конституції України.

протягом року

кл.кер.,вч.іст.

1-8 

Проводити робочі зібрання щодо аналізу поведінки учнів.

протягом року

директор ЗДНВР

1-8 

Створити загін волонтерів "Турбота"

протягом року

пед.-орг.

5-8 

Проводити рейди екологічного патруля по школі ( озеленення, санітарний стан приміщень)

Кожної пʼятниці

учн.самоврядув ання

1-8

Розробити заходи по гімназії щодо протидії булінгу в учнівському середовищі.

 

Пед.орг.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь до нас:)


Немає коментарів:

Дописати коментар