Нова Українська школа


Як оцінювати учнів 3-4 класів НУШ – методичні рекомендації

Вони є в наказі №1146 від 16 вересня, опублікованому на сайті МОН.

Для учнів третіх та четвертих класів застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання.

Важливу роль у формувальному та підсумковому оцінюванні відіграють критерії, за якими воно здійснюється. Критерії оцінювання визначаються вчителем (із поступовим залученням до цього процесу учнів) відповідно до кожного різновиду роботи та різновиду діяльності учнів з орієнтуванням на вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, визначених Державним стандартом початкової освіти до другого циклу навчання (3-4 класи), й очікуваних результатів, зазначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти (модельних навчальних програмах)”, – пояснюють в міністерстві.

Формувальне оцінювання здійснюється через:

 • педагогічне спостереження учителя за навчальною та іншими різновидами діяльності учнів;
 • аналіз портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;
 • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
 • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
 • застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

“Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя / учнів / батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями.

В оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за їхньої наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог“, – наголошують у відомстві.

Вчителям не потрібно виводити середні тематичні, семестрові та річні оцінки.

“У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен результат навчання з навчальних предметів / інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру (триместру) та навчального року. Річним оцінюванням є результати навчання учнів за останній семестр (триместр)”, – пояснили у МОН.

У свідоцтві досягнень має бути розгорнута інформація про сформованість наскрізних умінь учнів та рівні результатів навчання.

Наскрізні уміння позначаються словами:

 • “має значні успіхи”;
 • “демонструє помітний прогрес”;
 • “досягає результату за допомогою дорослих”;
 • “потребує значної уваги і допомоги”.

Рівень сформованості умінь школярів вчитель визначає на основі педагогічних спостережень та аналізу їхніх портфоліо.

Також вчитель може сам визначати графічні позначки для заповнення свідоцтва.

Заповнене свідоцтво підписує вчитель та батьки. Його оригінал надають батькам, а завірена копія зберігається в особових справах учнів у школі.

Детальніше з рекомендаціями можна ознайомитись у документах нижче:

Критерії оцінювання предметів та свідоцтво оцінювання

Завантажити документ

Свідоцтво досягнень (окремо)

Завантажити документ

Нормативні документи на 2019/2020 н.р.


Особливості та приклади оформлення класу відповідно до вимог
Нової української школи

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

Пам’ятай: усі ми разом розумніші, ніж кожен із нас.
Нова ідея – це нова комбінація старих елементів.
Г. Драйден
Методичні рекомендації
«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»
Професійна зрілість педагога – це готовність до творчої діяльності, яка спирається на професійну компетентність, педагогічну майстерність і гуманістичну спрямованість осіб, стійку мотивацію до вдосконалення педагогічної майстерності (за В. Максимовою).
Країни світу, у тому числі ЄС, розробляють такі напрями професійного розвитку педагогів:
 • Забезпечення безперервності, скоординованості та послідовності професійного розвитку вчителя, його ресурсного забезпечення та оцінки його якості.
 • Вироблення системи професійних цінностей, що включають прагнення до рефлексії власної практики, автономії в процесі професійного розвитку.
 • Сприяння зростанню привабливості вчительської професії через розширення спектра можливостей всередині вчительської кар'єри, конкурентоспроможності умов праці, якісний набір кадрів.
 • Забезпечення необхідної кваліфікації, одержуваної на базі вузів, яка буде поєднувати володіння даними досліджень і практичну підготовку.
 • Підтримка вчителів протягом їхньої кар'єри, що включає введення в професію, підтримку менторів та наставників протягом всієї кар'єри, мотивацію вчителів до визначення своїх професійних дефіцитів і професійного розвитку.
 • Зростання попиту і пропозицій в галузі підвищення кваліфікації, вдосконалення якості підготовки в цій сфері, забезпечення відповідності програм підготовки вчителів потребам шкіл і суспільства,
 • Підготовка керівників освіти, що передбачає озброєння вчителів, які виконують управлінські функції, вміннями в області менеджменту і лідерства.
Компетентнісний підхіддо професійного розвитку педагогапотребує трансформації змісту навчання, перетворення його з моделі, яка об’єктивно існує для «всіх» педагогів, на суб’єктивні надбання кожного педагога.
Для забезпечення професійного розвитку педагогів в умовах навчальних закладів необхідно враховувати вимоги Концепції «Нова українська школа», Закон «Про освіту», інші нові нормативні документи.
Кожному керівнику закладу освіти потрібно переглянути підходи до організації методичної роботи з педагогами, вивчити рівень компетентностей педагогів закладу і на основі цього створити нову сучасну модель методичної роботи, яка б відповідала меті і завданням роботи закладу, інтересам і потребам вчителів. До проектування методичної роботи радимо залучати педагогічних працівників закладу.
Для забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату в педагогічному колективі під час проведення методичних заходів пропонуємо скористатися порадами відомого педагогічного експерта Г. Драйдена:
1. Створити найкращий для навчання «стан», тобто настрій, зручності (квіти на кожен стіл, фотозона, вітання, зручні меблі, канцприладдя).
2. Формат подання інформації, який задіює всі ваші органи чуття, і який є одночасно розслаблюючим, веселим, різноманітним, швидким і стимулюючим (музика, кольорова гама, цікаві завдання).
3. Творчий і критичний види мислення, які допомагають «внутрішній обробці інформації».
4. «Активація» для того, щоб зробити матеріал більш доступним, з використанням ігор, жартів і сценок, плюс маса можливостей попрактикуватися.
5. Зв'язок отриманих знань з реальним життям.
6. Регулярне повторення і сеанси аналізу; а разом з ними - можливість відсвяткувати отримання нових знань.
Про НУШ

Що змінюється для учнів із запровадженням НУШ?

Підхід до навчання та змісту освіти - у МОН переконані, це головне. "Зазубрювання" нарешті відходить у забуття, натомість виховання інноватора та громадянина виходить на перше місце. Мислення, навички, вміння, цінності, погляди, соціалізація у майбутньому - основні вектор розвитку і навчання дітей. Формуються знання, на котрі в майбутньому накладитимуться вміння цими знання користуватися. Згідно з рекомендаціями Європарламенту та Ради Європи cформовано список ключових компетентностей освіти впродовж життя:
- вільне володіння державною мовою; 
- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
- математична компетентність;
- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
- інноваційність;
- екологічна компетентність;
- інформаційно-комунікаційна компетентність;
- навчання впродовж життя;
- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
- культурна компетентність;
- підприємливість та фінансова грамотність.Просто про складне. Що варто знати батькам про новий Закон "Про освіту"

Новий закон “Про освіту”було ухвалено. Під час засідання Верховної Ради депутати вносили правки “з голосу”–зокрема, була відновлена норма, що була проголосована у першому читанні, щодо мінімального розміру заробітної плати у 3 мінімальні заробітні платні –тобто більше 9 600 тисяч.

Перший клас – за новими правилами. Про що новий Порядок зарахування учнів

ВСЕ ДЛЯ БАТЬКІВ

Партнерство в першу чергу. Між школою і батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а також впливати на освітній та виховний процес. Усі благодійні внески відтепер повинні бути підконтрольними, усі кошториси та звіти про використання (виключно на школу) будуть опубліковані. Також працюватиме перерахунок саме на потреби школи, а не збирання грошей готівкою і проблемні звіти за неї. Учителі, учні, батьки та адміністрація - співпраця між кожною ланкою допоможе досягти значно кращих результатів. І звісно втілити головну мету - змінити освітнє середовище, впровадити навчання для життя.
І нарешті – зробити українську школу сучасною, відкритою, цікавою.Як все відбувається:

Засідання методичного об'єднання вчителів початкових 1-2 класів нової Української школи.


29 жовтня 2019 року відбулося засідання методичного об'єднання вчителів початкових 1-2 класів нової Української школи. 
На засіданні обговорювались наступні питання:
- Нова Українська школа - нові методи навчання: щоденні 3, щоденні 5;
- Практикум: "Гра по-новому, навчання по-іншому" (з "Лего");
                       Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок».


Немає коментарів:

Дописати коментар