Сертифікація вчителів початкових класів

Щодо сертифікації вчителів початкових класів

Програма тестування вчителів початкової школи

Програму призначено для оцінювання фахових знань та умінь учителів початкової школи шляхом незалежного тестування в межах сертифікації педагогічних працівників.

Програму укладено відповідно до професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 року № 2736 і Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 (зі змінами від 24 липня 2019 р. № 688, від 30.09.2020 № 898).

Незалежне тестування є одним з трьох інструментів сертифікації вчителів початкових класів ЗЗСО та застосовується для перевірки фахових знань та умінь як складових професійних компетентностей вчителя початкової школи відповідно до трудових функцій (навчання учнів предметів (інтегрованих курсів), партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу, участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища, управління освітнім процесом) згідно з Професійним стандартом.

Метою зовнішнього незалежного тестування є оцінка фахових знань та когнітивних умінь як складових професійних компетентностей учителя початкової школи, визначених Професійним стандартом:

 • здатності забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою;
 • здатності формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички;
 • здатності моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;
 • здатності формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей;
 • здатності здійснювати інтегроване навчання учнів;
 • здатності добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів;
 • здатності розвивати в учнів критичне мислення;
 • здатності здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу;
 • здатності формувати ціннісні ставлення в учнів;
 • здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності;
 • здатності ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси;
 • здатності використовувати цифрові технології в освітньому процесі;
 • здатності визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів;
 • здатності використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної оцінки, я-ідентичності;
 • здатності формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність;
 • здатності формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною;
 • здатності усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами;
 • здатності конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;
 • здатності усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у глобальному світі;
 • здатності до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі;
 • здатності залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства;
 • здатності працювати в команді із залученням фахівців, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами;
 • здатності створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища;
 • здатності до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами;
 • здатності забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
 • здатності організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу;
 • здатності здійснювати профілактичну роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни;
 • здатності формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя;
 • здатності зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час професійної діяльності;
 • здатності надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу;
 • здатності проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів;
 • здатності прогнозувати результати освітнього процесу;
 • здатності планувати освітній процес;
 • здатності організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів;
 • здатності організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів;
 • здатності здійснювати оцінювати результатів навчання учнів;
 • здатності аналізувати результати навчання учнів;
 • здатності забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів учнів.

Програму структуровано відповідно до трудових функцій, визначених Професійним стандартом: управління освітнім процесом, навчання учнів предметів (інтегрованих курсів); партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу; участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища.

Кожен розділ програми містить підрозділи, що відповідають професійним компетентностям вчителя початкової школи згідно з Професійним стандартом

Перший розділ «Управління освітнім процесом» містить підрозділи:

 • планування освітнього процесу;
 • вимоги законодавства до організації освітнього процесу;
 • оцінювання результатів навчання учнів.

Другий розділ «Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів)» містить підрозділи:

 • комунікація державною мовою з дотриманням норм української літературної мови;
 • система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом;
 • методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом;
 • інформатична освіта та цифрове освітнє середовище.

Третій розділ «Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу» містить підрозділи:

 • психологічні особливості, самооцінка та особливості становлення пізнавальних процесів учнів молодшого шкільного віку;
 • розвиток емоційно-етичної компетентності вчителя;
 • суб’єкт-суб’єктні відносини вчителя з іншими учасниками освітнього процесу.

Четвертий розділ «Організація освітнього середовища» містить підрозділи:

 • організація індивідуального, диференційованого та інклюзивного навчання;
 • організація безпечного освітнього середовища;
 • змістове наповнення освітнього середовища.
ПРОГРАМА
https://osvita.ua/doc/files/news/862/86229/Programa-NT_2022.pdf

Немає коментарів:

Дописати коментар