Академічна доброчесність

 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Дотримання учасниками освітнього процесу умов академічної доброчесності актуалізувалося з прийняттям Закону «Про освіту» і започаткувало новий напрямок діяльності у нашій гімназії. Просвітницька робота щодо необхідності дотримання академічної доброчесності серед здобувачів освіти, батьків, вчителів є новим педагогічним досвідом для нас, однак ми вже маємо певні успішні напрацювання з цього напрямку. 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ.

 ЩО ЦЕ ?

 Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

 

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 

 1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
 2. фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
 3. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
 4. списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 5. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

 

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження навчального курсу;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну середню освіту).

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ, ЯК ОРІЄНТИР УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Академічна доброчесність є обов'язковим орієнтиром для успішності здобувачів освіти. Діяльність закладу середньої освіти на цьому шляху є надзвичайно важливою і відповідальною.

Ознайомити учнів з основними елементами академічної доброчесності; повторити правила передачі чужих думок на письмі; сформувати навики критичного мислення; посилити мотивацію учнів до власної творчості, переконати їх цінувати свої здобутки; звернути увагу на наслідки недоброчесних вчинків; продемонструвати затребуваність вироблених у закладі освіти навичок і умінь у сучасному житті - саме на це орієнтована робота шкільної комісії з дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

Академічна доброчесність - важливий орієнтир в роботі гімназії. Чимало зроблено в цьому напрямі - ще більше потрібно зробити, аби досягти мети - непримиримого ставлення здобувачів освіти до плагіату. 

Поступово доброчесність стає елементом організаційної культури нашої гімназії, важливою складовою визначення якості освітнього процесу, а методи і заходи впливу на порушників академічної доброчесності дають додаткові інструменти для управління закладом освіти і підвищення відповідальності у вчителів і учнів за результати навчання, як наслідок - покращення якості освітнього процесу і іміджу закладу освіти.

Виховуємо академічну доброчесність в школі: Методичні вказівки для вчителів

Виховуємо академічну доброчесність в школі: Робочий зошит

Презентація про академічну доброчесність

Для класного куточка (учням)

КОДЕКС ДОБРОЧЕСНОСТІ

Заходи щодо дотримання академічної доброчесності

План заходів з організації педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

ПЛАН РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Сценарії навчальних занять, спрямованих на формування академічної доброчесності у середній школі

Немає коментарів:

Дописати коментар